Kategorie

Ustawy 2017

Ustawy 2017
eBook z zabezpieczeniami
DRM (2019)
Przetestuj GRATIS
PayU

ePUB: Ustawa o VAT. Zmiany obowiązujące od 1 września 2019 roku. Komentarz

Grzegorz Zubrzycki
Dostępność:
w ciągłej sprzedaży
Cena katalogowa:70,00 zł
Rabat: -21,00 zł (30 %)
49,00 zł

eBook zawiera omówienie zmian w VAT, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 roku.


Rewolucyjne zamiany w ustawie o VAT począwszy od 1 września 2019 r.

W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać wiele rewolucyjnych zmian w ustawie o VAT, będących następstwem uchwalenia trzech ustaw istotnie nowelizujących przepisy tej ustawy:

 • ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy dwóch pierwszych z ww. ustaw obowiązują - co do zasady - od 1 września 2019 r.
Poniżej przestawiamy w punktach zmiany omawiane w niniejszej publikacji.

 1. Od 1 września 2019 r. podatnicy mają możliwość korzystania z  jednego, elektronicznego (internetowego) wykazu zarejestrowanych podatników oraz tych, którym odmówiono rejestracji lub wykreślono z rejestru.
  Instrument taki umożliwia podatnikom dostęp do podstawowych informacji przy weryfikacji danego kontrahenta. Nowelizacja ta nie tylko stwarza podatnikom możliwość lepszej weryfikacji swoich kontrahentów, ale również nakłada na nich obowiązki w tym zakresie. Dotyczy to gównie sprostania stawianym podatnikom wymogom zachowania należytej staranności w obrocie gospodarczym, której niedochowanie nie tylko oddziałują na sankcje w VAT, lecz także wywołują istotne sankcje w podatkach dochodowych i na niwie odpowiedzialności solidarnej podatnika.
 2. Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, aby ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o.).
 3. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Rzeczpospolitą Polską a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg (jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana stosowna decyzja derogacyjna).
 4. Dostosowanie niektórych przepisów do wprowadzonego od 1 stycznia 2018 r. obowiązku składania deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i braku możliwości składania tą drogą wraz z deklaracją innych dokumentów.
 5. Wprowadzenie ułatwień dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków płatnika podatku od towarów i usług w szczególności w sytuacjach gdy kontakt z podatnikiem – dłużnikiem jest utrudniony.
 6. Umożliwienie podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.
 7. Dostosowanie zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych (obowiązujących od 1 kwietnia 2017 r.).
 8. Modyfikacja systemu korekt w przypadku, gdy podatnicy VAT czynni podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
 9. Doprecyzowanie zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE.
 10. Określenie przesłanek obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%.
 11. Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200.000 zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników.
 12. Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze.
 13. Zmiana zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.
 14. Zmiany w tak zwanym pakiecie paliwowym polegające zasadniczo na wprowadzeniu do ustawy o VAT katalogu wyrobów co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego.

Spis treści

O autorze:

Grzegorz Zubrzycki - radca prawny, wspólnik w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Kopij, Zubrzycki i Wspólnicy s.c. z siedzibą we Wrocławiu, specjalizujący się w sprawach administracyjnych i podatkowych, w tym w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz sądowoadministracyjnych.

Format pliku: ePUB zabezpieczony znakiem wodnym

Wersja pliku: 1.1