Kategorie

PayU

Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla wydawnictwa UNIMEX RENATA ZUBRZYCKA szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisów unimex.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Wydawnictwo UNIMEX RENATA ZUBRZYCKA jako administrator danych (dalej jako „Administrator”) dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisów, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisów unimex.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisów internetowych unimex.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisów.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisach unimex.pl jest Renata Zubrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą UNIMEX RENATA ZUBRZYCKA, ul. Skarbowców 85B, 53-025 Wrocław, NIP 8940027140.

I. KORZYSTANIE Z SERWISU

Korzystanie z Serwisów unimex.pl przez Użytkownika oznacza akceptację treści niniejszej Polityki Prywatności, zgodnie z jej aktualnym brzmieniem, a także przyjęcie do wiadomości, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

  Formularz kontaktowy. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora, a także zapisanie się przez Użytkownika na newsletter. Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności.Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest niezbędne dla obsługi zapytania Użytkownika lub jego interesu, w związku z którym przesłał wiadomość do Administratora, oraz kontaktu z nim we wskazanej sprawie, w tym również podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem albo realizacji takiej umowy, jeżeli tego będzie dotyczyła wysłana wiadomość. Brak podania danych osobowych może uniemożliwić Administratorowi realizację interesu Użytkownika oraz odpowiedź na wiadomość, co z kolei może doprowadzić do niezrealizowania takiego interesu bądź braku odpowiedzi Użytkownikowi.

  Newsletter
  . Z kolei podanie danych osobowych przy zapisie do newslettera jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji usługi. Brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wysyłki newslettera przez Administratora na wskazany adres e-mail. Użytkownik podaje jednak te dane tylko wówczas, jeśli pragnie być zapisanym na newsletter.

  eKsięgarnia
  . Przy rejestracji konta oraz dla celów realizacji zamówień w sklepie internetowym Serwisu (eKsięgarni) dostępnym pod adresem sklep.unimex.pl oraz unilex.sklep.pl. Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika chcącego zarejestrować konto w eKsięgarni. Podanie danych osobowych w celu założenia konta jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkować będzie niemożliwością utworzenia konta Użytkownika w eKsięgarni. Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia złożonego poprzez konto Użytkownika w eKsięgarni niezbędne, aby Administrator mógł ten cel zrealizować. Brak podania tych danych uniemożliwi Administratorowi realizację złożonego zamówienia.

  Blog. W ramach korzystania z bloga dostępnego w Serwisie możliwe jest pozostawienie komentarza do jakiegokolwiek wpisu. Wraz z treścią komentarza Użytkownik Serwisu proszony jest o podanie swojego adresu e-mail oraz imienia albo imienia i nazwiska bądź pseudonimu – jako podpisu autora. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby pozostawić komentarz do wpisu na blogu.
 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych Za pośrednictwem formularza kontaktowego Administrator gromadzi następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Treść wiadomości;
  4. Temat wiadomości;
  5. Nazwa firmy.

  Za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera Administrator gromadzi adres e-mail Użytkownika, na który wysyłany jest newsletter.

  Poprzez rejestrację w eKsięgarni oraz podanie danych do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem konta Użytkownika w eKsięgarni Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail;
  3. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  4. Adres do wysyłki (ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  5. Numer telefonu;
  6. Nazwa firmy oraz NIP – w przypadku przedsiębiorców.

  Poprzez pozostawienie komentarza do wpisu na blogu Administrator gromadzi adres e-mail autora oraz podpis autora takiego komentarza w postaci imienia albo imienia i nazwiska bądź pseudonimu.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
 1. Obsługi zapytania Użytkownika lub jego interesu, w związku z którym przesłał wiadomość do Administratora, oraz kontaktu z nim we wskazanej sprawie, w tym również podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem albo realizacji takiej umowy, jeżeli tego będzie dotyczyła wysłana wiadomość. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje mogą dotyczyć oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Dane osobowe mogą być wykorzystywane również w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO.
 2. Przesyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora. Celem korzystania przez Administratora z danych osobowych Użytkownika udostępnionych w ramach formularza zapisu na newsletter Administratora udostępnionego w Serwisie jest informowanie Użytkownika drogą elektroniczną (e-mailowo) o nowych produktach, usługach, promocjach lub wydarzeniach Administratora lub jego partnerów. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim współpracujących. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Założenia i zapewnienia obsługi konta Użytkownika w eKsięgarni. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu utworzenia konta Użytkownika w eKsięgarni, a także zapewnienia obsługi tego konta przez Użytkownika. W ramach tego konta Użytkownik może dokonywać zamówień produktów oferowanych w eKsięgarni. Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Realizacji zamówień dokonanych przez Użytkownika. Każdy Użytkownik ma możliwość dokonania zamówienia określonych produktów oferowanych przez Administratora, z czym wiąże się konieczność realizacji takiego zamówienia przez Administratora. W tym celu Administrator gromadzi dane niezbędne do realizacji i rozliczenia złożonych zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. W związku z realizacją zamówień produktów oferowanych w Serwisie na Administratorze mogą powstać obowiązki prawne wynikające z przepisów obowiązującego prawa, m.in. prawa podatkowego. W celu wykonania tych obowiązków prawnych Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wskazane we właściwych przepisach prawnych, przez określony w nim okres.
 7. Realizacji prawnie usprawiedliwionego celu Administratora lub osób trzecich. W określonych sytuacjach, w tym po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w celach określonych we wcześniejszych punktach, Administrator będzie przechowywał zebrane wcześniej dane osobowe w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub osoby trzeciej w postaci m.in. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na tle łączących Administratora z Użytkownikiem relacji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej. Za prawnie usprawiedliwiony cel należy traktować również konieczność identyfikacji autora komentarza pozostawianego w Serwisie w ramach nadzoru nad publikacją przez Użytkowników niebezpiecznej bądź niewłaściwej treści. Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 1. zewnętrznym firmom sprzedażowym;
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem przy prowadzeniu przez Administratora działalności gospodarczej;
 3. podmiotom zapewniającym obsługę prawną;
 4. ewentualnie innym podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji celów przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
 5.  
V. PRAWA UŻYTKOWNIKA
 1. Prawa Użytkownika Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych Użytkownik ma prawo cofnięcia takiej zgody, jednakże bez skutku na przetwarzanie tych danych do czasu cofnięcia zgody. Użytkownik ma również prawo do niepodlegania automatycznym decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 2. Realizacja praw Użytkownika W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z powołanym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem maila: inspektorochronydanych@unimex.pl.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli jego zdaniem dane te są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, m.in. RODO. Administrator zaleca jednak, aby przed podjęciem takiego działania Użytkownik skontaktował się z powołanym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych.
VI. PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

 1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
 4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:
 1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
 2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.

Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

VII. INNE WAŻNE INFORMACJE
 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
 2. Przechowywanie danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:
  • przez okres niezbędny do realizacji obsługi zapytania Użytkownika lub jego interesu, w związku z którym przesłał wiadomość do Administratora, oraz kontaktu z nim we wskazanej sprawie – jeśli Użytkownik skorzystał z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i wysłał do Administratora wiadomość w określonej sprawie;
  • przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub okres trwania negocjacji w celu zawarcia takiej umowy – jeśli pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem została zawarta taka umowa albo prowadzone są rozmowy w celu jej zawarcia;
  • przez okres realizacji usługi elektronicznej związanej z informowaniem o nowych produktach, usługach, promocjach lub wydarzeniach Administratora lub jego partnerów, tj. wysyłki newslettera na podany przez Użytkownika adres e-mail, nie dłużej jednak niż do czasu rezygnacji przez Użytkownika z otrzymywania tego newslettera;
  • przez okres zapewniania Użytkownikowi posiadającemu konto w eKsięgarni obsługi tego konta, jednak nie dłużej niż do czasu usunięcia tego konta przez samego Użytkownika albo Administratora – w przypadku złamania regulaminu eKsięgarni skutkującego takim usunięciem konta;
  • przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia złożonych przez Użytkownika zamówień produktów oferowanych w Serwisie, w tym za pośrednictwem konta Użytkownika w eKsięgarni;
  • przez okres wymagany przepisami prawa, m.in. prawa podatkowego, w związku ze zrealizowanymi przez Administratora zamówieniami Użytkownika.

  W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przechowywane w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego celu Administratora lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej, a jeżeli obowiązujące przepisy prawne wymagają dłuższego przechowywania takich danych – Administrator będzie przechowywał takie dane osobowe przez okres wskazany w określonych przepisach obowiązującego prawa.

 3. Automatyczne decyzje i profilowanie Administrator informuje, że w ramach Serwisu Użytkownik nie podlega decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
 5. Zmiany Polityki prywatności W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
 6. Informacje kontaktowe W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w siedzibie firmy bądź drogą mailową:
  UNIMEX RENATA ZUBRZYCKA
  Skarbowców 85B, 53-025 Wrocław,
  e-mail: biuro@unimex.pl
  bądź z Inspektorem Ochrony Danych:
  Łukasz Nowak
  e-mail: inspektorochronydanych@unimex.pl
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 17.04.2019.